ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านร่องเก้า
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ทธ ทองภามี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 อุดมพร จันทบุตร ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 จุรีพร สังสัมฤทธิ์ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]