ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านทุ่งพาย
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สมจินตนา คำเพราะ ครู
2 ศิริมาศ ศรีระษา ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ช่อผกา กิ่มเกลี้ยง สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]