ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านทุ่งมั่ง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ทนงศักดิ์ พรมแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ทนงศักดิ์ พรมแพง -
2 ชุติกาญจน์ ชารี สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]