ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ประสาท เครื่องทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นวรัตน์ พรมดี ครู
3 จรูญ เครือไชย ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ดุสิต เครือไชย -
2 จรูญ เครือไชย สารบรรณ รร.
3 ประสาท เครื่องทอง -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]