ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเขวา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สุรภี เธียวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 กฤษณพงษ์ แก้วพิลา ครู
3 สมัย บาอินทร์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 กฤษณพงษ์ แก้วพิลา สารบรรณ รร.
2 สุรภี เธียวรรณ สารบรรณ รร.
3 สมัย บาอินทร์ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]