ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านผักขะ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เกษร สมใจ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สำเนียง แก้วพวง สารบรรณ รร.
2 เกษร สมใจ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]