ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สมคิด บุญสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นุชนาฎ เนียมหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3 นิภาภรณ์ ศรีใส ครู
4 ณิชชา สกิจฤทธิ์บุญมา ครู
5 ยุพาพรรณ อินตะนัย ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อรอุมา สุรวิทย์ สารบรรณ รร.
2 สมคิด บุญสถิตย์ -
3 ณิชชา สกิจฤทธิ์บุญมา สารบรรณ รร.
4 ยุพาพรรณ อินตะนัย สารบรรณ รร.
5 นุชนาฎ เนียมหอม -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]