ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สุชาดา สวัสดิกุล ครู
3 จันทร์เพ็ญ ทองมาก ครู
4 สมศักดิ์ ทินวงศ์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 กัญญาภัค กันยา สารบรรณ รร.
2 สุชาดา สวัสดิกุล สารบรรณ รร.
3 นาวินท์ ดวนใหญ่ -
4 จันทร์เพ็ญ ทองมาก สารบรรณ รร.
5 สมศักดิ์ ทินวงศ์ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]