ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านสร้างสะแบง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อำนวย ตอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อารียา ใจดี สารบรรณ รร.
2 อำนวย ตอนศรี -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]