ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเทิน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 เยาวธิดา สัตย์ซื่อ ครู
3 วรรณภา คำชาลี ครู
4 ประยูร วงศาสนธิ์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 เยาวธิดา สัตย์ซื่อ สารบรรณ รร.
2 วรรณภา คำชาลี สารบรรณ รร.
3 ประยูร วงศาสนธิ์ -
4 ถนอม บัวแก้ว สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]