ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโพนทรายโนนเรือ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 พิราภรณ์ สิมมา สารบรรณ รร.
2 สุพงษ์ คงนิล -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]