ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านจิกกะลา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อุไร คงมิยา ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อุไร คงมิยา สารบรรณ รร.
2 ลัดดาวัลย์ รองสุพรรณ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]