ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านบูรพา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 กาญจนา ชมสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สุทธิวรรณ อภินันท์ ครู
3 กรวรรณ คูหา ครู
4 สุกัญญา คูณทวี ครู
5 ณัฐชยา อาจหาญ ครู
6 นฤมล ฆ้องจันทร์ ครูผู้ช่วย
7 ยอด โถทอง เจ้าพนักงานพัสดุ
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สุทธิวรรณ อภินันท์ สารบรรณ รร.
2 กรวรรณ คูหา -
3 สุกัญญา คูณทวี -
4 กาญจนา ชมสูงเนิน สารบรรณ รร.
5 ยอด โถทอง -
6 ณัฐชยา อาจหาญ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]