ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเหล่าฝ้าย
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ปฐมาภรณ์ ภักดี ครู
2 วุฒิชัย ละเลิศ ครู
3 ชินวงค์พงษ์ สีดาว เจ้าพนักงานพัสดุ
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ปฐมาภรณ์ ภักดี -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]