ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโพนงาม
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จิราภรณ์ ศรีนวล ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 มณีรัตน์ ศรีสงคราม สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]