ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองออ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สำราญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สกาวเดือน บุญนำ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สกาวเดือน บุญนำ -
2 วรรณภา บุญธรรม สารบรรณ รร.
3 สำราญ สมบูรณ์ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]