ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเสมอใจหนองสะลาม
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สงัด ทองงาม ครู
2 ประจวบ ฉิวรัมย์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 พัฒชรินทร์ อินตะนัย สารบรรณ รร.
2 สงัด ทองงาม -
3 ประจวบ ฉิวรัมย์ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]