ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ภัทรวุฒิ ฉัตรแข็งขัน ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ภัทรวุฒิ ฉัตรแข็งขัน สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]