ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านบัวระรมย์
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 พิทักษ์ พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สมชาย ไชยสิงห์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 วาสนา มรินทร์ -
2 สมชาย ไชยสิงห์ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]