ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านดูนสิม(อสพป.8)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ผุสดี ทองทวี ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ผุสดี ทองทวี -
2 ดนุพัฒน์ ขันบุญ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]