ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านมะกรูด
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 วรเทพ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 วันทนา แพ่งสวัสดิ์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ปิยมาศ สืบสิมมา สารบรรณ รร.
2 วรเทพ พงษ์เกษ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]