ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สมเพชร สุคนธ์คันธชาติ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 พิไลวรรณ สมแก้ว สารบรรณ รร.
2 สมเพชร สุคนธ์คันธชาติ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]