ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านบก
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 เพ็ญจันทร์ เทพวงษ์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ดารวี คงขุนทด สารบรรณ รร.
2 อัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]