ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านแทงวิทยา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ประสิทธิ์ ศรีเมือง ครู
3 เยาวลักษณ์ คบพิมาย ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อุดม โพธิ์ชัย สารบรรณ รร.
2 ประสิทธิ์ ศรีเมือง สารบรรณ รร.
3 เยาวลักษณ์ คบพิมาย สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]