ชื่อผู้ใช้งาน รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 คำพร แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ธัญยชนก ควรการ ครู
3 อังคะณา ศรีเสมอ ครู
4 เทอดศักดิ์ ขุขันธิน ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 คำพร แก้ววิเศษ สารบรรณ รร.
2 เทอดศักดิ์ ขุขันธิน -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]