หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 [ ปิด ]
วันส่ง ที่ หนังสือ เรื่อง จากกลุ่ม รับแล้ว
23 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3475 โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก "สังคมหัวแข้ง ปี 4/2562" ส่งเสริม 48/258
23 ส.ค.62 ที่ แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ ข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จากงบค่าเช่า Inter net ในการจัดสรร ครั้งที่ 1/2562 การเงิน 79/258
23 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3448 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 871 การเงิน 1/9
23 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3447 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 910 การเงิน 1/1
22 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3459 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษ บุคคล 1/1
22 ส.ค.62 ที่ศธ04138/3437 การแต่งตั้งผู็รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคคล 1/1
22 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3446 การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 อำนวยการ 212/258
22 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3445 ขอความร่วมมือในการจัดงานเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นิเทศ 3/6
22 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3443 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย) นิเทศ 37/41
21 ส.ค.62 ที่ศธ04138/ว3434 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เ บุคคล 225/258
21 ส.ค.62 ที่ศธ 04138/๓๔๔๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย นิเทศ 175/258
21 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3442 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ส่งเสริม 177/258
21 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3439 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคคล 11/12
21 ส.ค.62 ที่ศธ04138/ว3432 แจ้งเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคคล 4/5
21 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3431 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring นิเทศ 60/63
21 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3433 ขอให้ข้าราชการไปราชการ (น.ส.นารีรัตน์ เพิ่มบุญ) การเงิน 1/1
20 ส.ค.62 ที่ ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๓๙๖ โครงการมอบทุนการศึกษา บสก.ประจำปี 2562 อำนวยการ 6/6
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3422 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำนวยการ 238/258
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3421 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นิเทศ 221/258
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3409 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศฯึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นิเทศ 25/26
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3413 ขอให้ข้าราชการไปราชการ (น.ส.นิตยาภรณ์ บุดดาห์) การเงิน 1/1
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3412 ขอให้ข้าราชการไปราชการ (นางศัสยา มั่นเข็มทอง) การเงิน 2/1
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3411 ขอให้ข้าราชการไปราชการ (น.ส.โชติภา ลุนศรี) การเงิน 1/1
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3410 ขอให้ข้าราชการไปราชการ (นายธนวันต์ นพกิตติกุล) การเงิน 1/1
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3407 ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ส่งเสริม 217/258
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3399 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณ๊การก่อเหตุร้าย อำนวยการ 204/258
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3389 การประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นิเทศ 2/2
20 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/วว3385 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 นิเทศ 237/258
19 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3389 การปะชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะ นิเทศ 2/2
19 ส.ค.62 ที่พิเศษ แจ้งการจองโต๊ะร่วมงานเกษียณอายุราชการปี2562 บุคคล 216/258
19 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3377 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ บุคคล 214/258
19 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3375 ข้าราชการขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ บุคคล 1/1
19 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3372 การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 บุคคล 212/258
19 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3369 การอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปี 2562 ส่งเสริม 240/258
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3360 การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 นิเทศ 41/40
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3358 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำสือภาพและเสียง (VTR) นิเทศ 1/1
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3355 การพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นิเทศ 241/258
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3351 แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง การเงิน 99/103
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3278 เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดระบบออนไลน์ (nispa) ปี 256 ส่งเสริม 235/258
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3339 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มการศึกษา (โรงเรียนเรียนรวม) นิเทศ 232/258
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3338 การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครรุ่นที่ 132 นิเทศ 1/1
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3337 การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครรุ่นที่ 132 นิเทศ 1/1
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3335 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการมหกรรมวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ EP/MEP Open House 2019 นิเทศ 1/1
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3328 ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานที่ศึกษา ส่งเสริม 1/1
16 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3329 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณเหลือจ่าย) แผน 1/1
15 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3319 ขอพบข้าราชการ 0/1
15 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3314 ให้ข้าราชการมาพบ 1/1
15 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3322 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรง แผน 24/26
15 ส.ค.62 ที่ศธ 04138/ว3316 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ปี 2563 ส่งเสริม 209/258
15 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3311 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย นิเทศ 229/258
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3308 แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 อำนวยการ 234/258
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3306 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2562 นิเทศ 57/60
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3283 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) นิเทศ 2/3
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3305 เชิญประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 แผน 238/258
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3299 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อำนวยการ 215/258
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3301 การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (Inter net) ครั้งที่ 1 การเงิน 241/258
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว 3280 การฝึกอบรมเพื่อสร้างครูต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ส่งเสริม 7/10
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3296 โครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มูลนิธิยุวพัฒน์) แบบมีส่วนร่วมจังหวั นิเทศ 17/18
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3295 แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot Camp สำหรับครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร Boot Camp ประจำปีงบประมาณ 2562 นิเทศ 230/258
14 ส.ค.62 ที่ศธ0017.2/ว3667 ขอความร่วมมือให้ดำเนินการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่งเสริม 196/258
14 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3294 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 บุคคล 213/258
14 ส.ค.62 ที่ศธ0278/ว1889 การขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งประสบอัคคีภัย ส่งเสริม 195/258
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3289 การอบรมใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด ปี 2562 DL-ICT 237/258
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3288 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร นิเทศ 6/6
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3287 ขอขอบคุณ นิเทศ 1/1
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3286 ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย แผน 220/258
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3218 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2561 ส่งเสริม 233/258
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3280 การฝีึกอบรมเพื่อสร้างครุต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ส่งเสริม 8/10
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3284 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งเสริม 221/258
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3283 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) นิเทศ 3/3
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3281 ผลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 5 นิเทศ 2/2
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3223 การนิเทศ ติดตาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งเสริม 5/5
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3277 มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น ส่งเสริม 228/258
13 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3273 ประกาศผลการตัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 2562 ส่งเสริม 1/1
9 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3264 ขอขอบคุณ นิเทศ 1/1
9 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3263 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม นิเทศ 238/258
9 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3262 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ นอกห้องเรียน" ปี 2 ส่งเสริม 224/258
9 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3261 ดครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 ส่งเสริม 231/258
9 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3254 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 อำนวยการ 223/258
8 ส.ค.62 - ใบจองโต๊ะ งานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาน 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บุคคล 231/258
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3250 การดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แผน 235/258
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3249 แจ้งจัดสรรโอนเงินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 นิเทศ 1/1
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3243 การระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. อำนวยการ 233/258
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3241 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีการก่อเหตุร้าย อำนวยการ 217/258
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3240 แนวปฎิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี อำนวยการ 217/258
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3242 การจัดสรรงบประมาณจัดซื่อสื่อวัสดุกิจกรรม โรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษา นิเทศ 13/13
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3233 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมรวมพลคนกล้าดี ยกกำลัง 3 (กล้าคิดดี กล้าพูดดี กล้าทำดี) และ ททท. ทำ ทัน ที อำนวยการ 225/258
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3232 ประชาสัมพันธ์การใช้เพลง "สดุดีพระแม่ไทย" อำนวยการ 216/258
8 ส.ค.62 ที่ศธ04138/ว3234 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา บุคคล 235/258
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3231 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 อำนวยการ 220/258
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3230 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดกิจกรรมรณรงค์ติดตามการดำเนินการ นิเทศ 23/26
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3228 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot Camp สำหรับครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร Boot Camp ประจำปีงบประมาณ 2562 นิเทศ 233/258
8 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3227 เชิญประชุมวิทยากรเพื่อถอดบทเรียนเตรียมการขยายผล (Boot Camp) นิเทศ 6/8
8 ส.ค.62 ที่ศธ04138/3225 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคล 1/1
8 ส.ค.62 ที่ศธ04138/ว3224 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู บุคคล 3/3
7 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3217 การจัดระเบียบสารสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำนวยการ 227/258
6 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/ว3211 พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 นิเทศ 30/32
6 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3209 การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2563 และแผนชั้นเรียนเต็มรูป แผน 248/258
6 ส.ค.62 ที่ ศธ๐๔๑๓๘/๓๒๐๘ ให้ข้าราชการมาพบ 1/1
6 ส.ค.62 ที่ ศธ 04138/3207 ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แผน 234/258
[ ปิด ]