หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 [ ปิด ]
วันส่ง ที่ หนังสือ เรื่อง จากกลุ่ม รับแล้ว
18 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1526 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567 ส่งเสริม 47/258
18 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1525 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2567 ส่งเสริม 38/258
18 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1524 โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กลุ่มนักเรียน ส่งเสริม 17/70
18 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1523 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเงิน 55/258
18 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1522 แก้ไขประกาศ บุคคล 0/2
18 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1516 โครงการพัฒนาฟื้นฟูและบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดศรีสะเกษ (อโรคยาศาล) ปราสาทสระกำแพงน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเ อำนวยการ 57/258
18 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1510 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ(CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ อำนวยการ 1/2
18 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1509 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการบูรพาโนนคูณ อำนวยการ 1/2
18 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1521 แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โดดเด่น (Best Practices) ระดับโซน ส่งเสริม 0/3
18 เม.ย.67 ที่ ศธ 04289/ว540 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พัฒนาครู 71/258
18 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1520 การตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังวหัดศรีสะเกษ แผน 76/258
18 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1517 การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567 ส่งเสริม 70/258
18 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1519 แจ้งคำสั้่งการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี แผน 91/258
18 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1512 การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ส่งเสริม 138/258
18 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1513 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา นิเทศ 123/258
17 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1495 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) บุคคล 82/102
17 เม.ย.67 ที่ พิเศษ ขอให้โรงเรียนแจ้งนายนิยม รักษ์ศรี รับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การเงิน 1/1
17 เม.ย.67 ที่ พิเศษ ขอให้โรงเรียนแจ้งนายสมพงษ์ อินทร์แก้ว รับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การเงิน 1/1
17 เม.ย.67 ที่ พิเศษ ขอให้โรงเรียนแจ้งนายปรีชา กาละเมฆ รับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การเงิน 1/1
17 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1507 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับตราเสมาธรรมจักรที่แขนเสื้อด้านขวา อำนวยการ 153/258
17 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1506 ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์และบริจาคปัจจัยโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ส่งเสริม 135/258
17 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1502 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567 บุคคล 1/1
17 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1504 ข้าราชการครูขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ บุคคล 1/1
17 เม.ย.67 ที่ศธ04138/ว1501 งดการสรรหาตำแหน่งนักการภารโรง บุคคล 15/15
17 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1496 ขอแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน การเงิน 164/258
17 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1494 กำชับมาตรการเรื่อง การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาปลอดภัย ส่งเสริม 177/258
12 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1495 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) บุคคล 113/117
11 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1473 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เม.ย 67) บุคคล 34/35
11 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1486 ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนขอลาออก บุคคล 1/1
11 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1488 รายงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 นิเทศ 239/258
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1482 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา 5 ราย บุคคล 3/3
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1481 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ราย บุคคล 5/5
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1484 หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นิเทศ 25/26
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1483 ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567 นิเทศ 187/258
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1480 ส่งบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริม 5/5
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1479 การบันทุกข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลพนักวานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม 205/258
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1478 มาตราการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 บุคคล 187/258
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1477 ข้าราชการครูขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ บุคคล 1/1
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138(ลส)/ว 256 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2567 ลูกเสือ 191/258
10 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1471 การตรวจติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลสงพรานต์ พ.ศ.2567 ส่งเสริม 186/258
9 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1469 แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศููนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นิเทศ 1/1
9 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1466 ข้าราชการครูลาอุปสมบท บุคคล 1/1
9 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1462 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 - 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ส่งเสริม 194/258
5 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1460 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 อำนวยการ 242/258
5 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1459 การรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม 212/258
5 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/พิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1(1 เม.ย 67) บุคคล 21/22
5 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1455 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกีย อำนวยการ 207/258
5 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1458 การประชุมติดตามผลการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช....ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 นิเทศ 3/3
4 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1456 การประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร อำนวยการ 186/258
4 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1451 การจัดทำข้อสงวนไม่รับอำนาจศาล พัฒนาครู 218/258
4 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1429 ขออนุญาตไปราชการ พัฒนาครู 1/1
4 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1453 การสำรวจโรงเรียนที่มีสโมสรฟุตบอลและมีนักเรียนเข้าร่วมสโมสรฟุตบอล ส่งเสริม 204/258
4 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1412 มอบเกียรติบัตรการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นิเทศ 59/60
4 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1450 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองหว้าทับทัย ส่งเสริม 1/1
4 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1448 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ส่งเสริม 1/1
4 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1447 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ส่งเสริม 1/1
4 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1446 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า2 ส่งเสริม 1/1
4 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1445 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ ส่งเสริม 1/1
4 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1444 ขออนุญาตตัดฟันต้นไม้และใช้ประโยชน์ การเงิน 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1439 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1438 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขมิ้น ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1437 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1436 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคูเมือง ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1435 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์) ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1434 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1433 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1030 ขอเชิญประชุม บุคคล 18/18
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1432 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1431 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1430 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตาเซียง ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1427 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโปร่ง ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1422 การให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ บุคคล 3/3
3 เม.ย.67 ที่ พิเศษ รายละเอียดโอนเงินเงินประกันสัญญา การเงิน 12/12
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1425 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหยอด ส่งเสริม 0/1
3 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1422 การให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ บุคคล 3/3
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1421 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1420 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนดู่ ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1418 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม 1/1
3 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1414 การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอัตราจ้างปฏิบติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน บุคคล 250/259
3 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/1415 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม 1/1
2 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1413 ข้าราชการครูขอลาอุปสมบท บุคคล 1/1
2 เม.ย.67 ที่ สวท.060/2567 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2567 พัฒนาครู 220/258
2 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ ว 1407 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2567 ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting อำนวยการ 253/258
2 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1406 มอบหนังสือส่งเสริมรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา นิเทศ 1/1
2 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1408 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ บุคคล 1/1
1 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/ว1404 ขอส่งสำเนาหนังสือ (เรื่องการลดภาระงานที่ไม่จำเป็น) อำนวยการ 228/258
1 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1403 ข้าราชการครูขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ บุคคล 1/1
1 เม.ย.67 ที่ศธ 04138/ว1401 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับบมาตรฐานสากล (GSHPS) เขตสุขภาพที่ 10 ส่งเสริม 218/258
1 เม.ย.67 ที่ ศธ 04138/1392 พนักงานราชการขออนุญาตลาออก บุคคล 1/1
30 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว1389 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป้นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 บุคคล 16/16
29 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว1388 เน้นย้ำมาตรการการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม 231/258
29 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว1385 ขอแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน การเงิน 222/258
29 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว147 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง บุคคล 1/1
29 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว1379 การย้ายและแต่งตั้งราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร บุคคล 1/1
29 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว1379 การย้ายและแต่งตั้งราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร บุคคล 1/1
29 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว1378 การย้ายและแต่งตั้งราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร บุคคล 1/1
29 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว1378 การย้ายและแต่งตั้งราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร บุคคล 1/1
29 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว1351 การนำลายผ้าพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัรตนราชกัญญา ทรงออกแบบหรือผ้าพื้นเมืองไปออกแบบเครื่องแต่งกาย และส่งเสริมการสวมใส่ชุ อำนวยการ 218/258
29 มี.ค.67 ที่ ศธ 04138/ว1365 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ อำนวยการ 217/258
29 มี.ค.67 ที่ศธ04138/ว1333 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2567 บุคคล 21/21
[ ปิด ]