วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
21
ก.ย.
61
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 อำนวยการ 1/258
21
ก.ย.
61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ อำนวยการ 7/258
21
ก.ย.
61
แจ้งให้ข้าราชการนำส่งใบเสร็จรับเงินค่าหลักสูตร การเงิน 1/1
20
ก.ย.
61
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. บุคคล 3/5
20
ก.ย.
61
รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตสน. 145/258
20
ก.ย.
61
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV แผน 7/15
20
ก.ย.
61
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสน้บสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริม 139/258
20
ก.ย.
61
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรถอดบทเรียนการปฏิบัติสู่ความสำเร็จในการเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นิเทศ 4/6
20
ก.ย.
61
การรายงานข้อมูลการอ่านและการเขียนของนักเรียนั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบาย"เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน อ่า นิเทศ 147/258
20
ก.ย.
61
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในการวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน นิเทศ 75/118
20
ก.ย.
61
ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้่ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ นิเทศ 121/258
20
ก.ย.
61
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัย แผน 3/4
19
ก.ย.
61
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ส่งเสริม 165/258
19
ก.ย.
61
รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 ตสน. 186/258
19
ก.ย.
61
การอบรมติดตามผล (Follow on) ของผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ Boot Camp รุ่นที่ 19 นิเทศ 5/5
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>