วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
20
ม.ค.
61
ขอใช้สถานที่ประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 นิเทศ 0/5
20
ม.ค.
61
แจ้งสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 นิเทศ 12/258
20
ม.ค.
61
แจ้งตารางประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 นิเทศ 14/258
19
ม.ค.
61
ขอความร่วมมือนำนักเรียนไปร่วมสอบแข่งขัน ทักษะวิชาการระดับนานาชาติ รอบที่ 2 นิเทศ 1/2
19
ม.ค.
61
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 บุคคล 6/22
19
ม.ค.
61
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีบัติที่เป็นเลศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิเทศ 9/15
19
ม.ค.
61
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer :LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยน นิเทศ 1/1
18
ม.ค.
61
การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ แผน 176/258
18
ม.ค.
61
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นบานของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผน 18/25
18
ม.ค.
61
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล นิเทศ 47/55
17
ม.ค.
61
การขอใช้ห้องประชุมเพชร อำนวยการ 1/1
17
ม.ค.
61
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา ITEC 226/258
17
ม.ค.
61
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา ITEC 15/15
17
ม.ค.
61
ประชาสัมพันธ์อบรม "โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓ - ๖ ปี) นิเทศ 224/258
15
ม.ค.
61
ขอชมเชยโรงเรียนที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบ ลงทุน ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 การเงิน 18/18
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>