วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
21
มี.ค.
62
ขอเชิญประชุมบุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 การเงิน 2/30
21
มี.ค.
62
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู บุคคล 4/11
21
มี.ค.
62
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคคล 44/258
20
มี.ค.
62
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล การก่อหนี้ การเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 การเงิน 113/258
20
มี.ค.
62
การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา แผน 97/258
20
มี.ค.
62
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ส่งเสริม 86/258
20
มี.ค.
62
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ส่งเสริม 93/258
20
มี.ค.
62
โครงการเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริม 101/258
20
มี.ค.
62
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอดา ปี พ.ศ. 2562 ส่งเสริม 118/258
20
มี.ค.
62
แนวทางการปฎิบัติของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน ส่งเสริม 115/258
20
มี.ค.
62
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ส่งเสริม 112/258
20
มี.ค.
62
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ประมวลผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 นิเทศ 32/59
20
มี.ค.
62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ นิเทศ 174/258
20
มี.ค.
62
ขอเสนอรายการหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา นิเทศ 159/258
19
มี.ค.
62
เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพร้อม หรือโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) แผน 11/15
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>