วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
26
มิ.ย.
62
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 62 บุคคล 149/258
26
มิ.ย.
62
ขอเลื่อนการประชุม พัฒนาครู 4/5
26
มิ.ย.
62
การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคำนวณ โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นิเทศ 120/168
26
มิ.ย.
62
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานโครงการชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ส่งเสริม 5/7
26
มิ.ย.
62
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท. สังกัด สพฐ. บุคคล 154/258
26
มิ.ย.
62
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562 บุคคล 151/258
26
มิ.ย.
62
เชิญเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคำนวณ "โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" นิเทศ 6/8
25
มิ.ย.
62
ขอความร่วมมือข้าราชการครูประดับผ้าและตกแต่งสถานที่ในการจัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ส่งเสริม 1/1
25
มิ.ย.
62
ขอความร่วมมือข้าราชการครูประดับผ้าและตกแต่งสถานที่ในการจัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ส่งเสริม 1/1
25
มิ.ย.
62
ขอความอนุเคราะห์นำกองลูกเสือเข้าร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติปี 62 ส่งเสริม 1/1
25
มิ.ย.
62
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 บุคคล 59/67
25
มิ.ย.
62
ขอเชิญนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการสถานศึกษาปลอดบุหรี่/ปลอดสุรา ส่งเสริม 12/11
25
มิ.ย.
62
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ส่งเสริม 153/177
25
มิ.ย.
62
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562" อำนวยการ 210/258
25
มิ.ย.
62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อำนวยการ 2/2
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>