วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
20
ก.ค.
61
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ปีการศึกษา 2561 นิเทศ 18/258
20
ก.ค.
61
อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นิเทศ 53/258
20
ก.ค.
61
อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร และประธานเครือข่าย CEO ตามโครงการ องค์กรคุณธรรม สพฐ. นิเทศ 9/15
20
ก.ค.
61
แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร ขอยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 การเงิน 108/258
20
ก.ค.
61
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 นิเทศ 113/258
19
ก.ค.
61
แจ้งยืนยันครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้ แผน 166/258
19
ก.ค.
61
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที อำนวยการ 1/4
19
ก.ค.
61
แจ้งการโอนเงิน ข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 ก.ค.61 การเงิน 169/258
19
ก.ค.
61
ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินของสถานศึกษา การเงิน 193/258
18
ก.ค.
61
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561 นิเทศ 1/1
18
ก.ค.
61
การจัดทำเอกสารนิเทศทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นิเทศ 199/258
18
ก.ค.
61
การจัดค่ายพัฒนาจริยคุณผู้นำเยาวชน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นิเทศ 100/129
17
ก.ค.
61
แนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย นิเทศ 8/10
17
ก.ค.
61
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ นิเทศ 197/258
17
ก.ค.
61
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาดงาน International Children Pictures Biennale joy of Tashkent อำนวยการ 180/258
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>