วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
21
ต.ค.
64
ขอให้ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประจำตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ e-Payroll บุคคล 177/258
21
ต.ค.
64
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2565 นิเทศ 37/40
21
ต.ค.
64
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง บุคคล 0/1
21
ต.ค.
64
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง บุคคล 1/1
21
ต.ค.
64
แก้ไขประกาศ บุคคล 1/1
20
ต.ค.
64
การให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (รอบที่ ๒) ส่งเสริม 1/1
20
ต.ค.
64
การสำรวจข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ที่มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งเสริม 214/259
20
ต.ค.
64
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นิเทศ 5/6
20
ต.ค.
64
การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการใยโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่2/2564) นิเทศ 212/259
20
ต.ค.
64
โดรงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาครู 187/258
20
ต.ค.
64
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ส่งเสริม 228/259
19
ต.ค.
64
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคล 225/258
19
ต.ค.
64
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศ 2/2
19
ต.ค.
64
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศ 17/19
19
ต.ค.
64
การให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (รอบที่ ๒) ส่งเสริม 30/35
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>