วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
16
พ.ย.
61
ขอเชิญร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผน 5/5
16
พ.ย.
61
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นิเทศ 170/258
16
พ.ย.
61
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคคล 8/9
16
พ.ย.
61
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคล 1/1
15
พ.ย.
61
การทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2561 อำนวยการ 187/258
15
พ.ย.
61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งเสริม 190/258
15
พ.ย.
61
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน นิเทศ 206/258
15
พ.ย.
61
การให้ข้าราชการครูมาปฎิบัติหน้าที่ราชการ บุคคล 1/1
15
พ.ย.
61
ตัวอย่างใบสมัครธุรการโรงเรียน บุคคล 214/258
14
พ.ย.
61
การรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ อำนวยการ 178/258
14
พ.ย.
61
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2 อำนวยการ 179/258
14
พ.ย.
61
ส่งใบสำคัญรับเงิน ค่าควบคุมงานและค่าตรวจงานจ้าง การเงิน 0/1
14
พ.ย.
61
ส่งใบสำคัญรับเงิน ค่าควบคุมงานก่อสร้างและค่าตรวจงานจ้าง การเงิน 1/1
14
พ.ย.
61
ตัวอย่างประกาศธุรการโรงเรียน บุคคล 226/258
14
พ.ย.
61
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคล 1/1
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>