วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
21
ก.ย.
60
การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน งบประมาณ พ.ศ. 2554 คร้ังที่ 31 การเงิน 0/6
21
ก.ย.
60
แจ้งโรงเรียนที่ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างงานอาชีพฯ(งบจังหวัด) การเงิน 3/29
21
ก.ย.
60
การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน แผน 108/258
20
ก.ย.
60
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 นิเทศ 9/14
20
ก.ย.
60
เชิญประชุมการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปี 2560 ส่งเสริม 206/258
20
ก.ย.
60
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560 นิเทศ 1/1
19
ก.ย.
60
แจ้งการขอเบิกค่าพาหนะในเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปบบครบวงจร การเงิน 196/258
19
ก.ย.
60
ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) นิเทศ 6/8
18
ก.ย.
60
ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" ประจำปี 2560 นิเทศ 1/1
18
ก.ย.
60
การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" ประจำปี 2560 นิเทศ 1/1
18
ก.ย.
60
จัดส่งหนังสือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560 นิเทศ 187/205
18
ก.ย.
60
การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ PEER Center และชมรมครูภาษาอังกฤษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นิเทศ 24/25
18
ก.ย.
60
การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ นิเทศ 49/53
18
ก.ย.
60
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อำนวยการ 234/258
18
ก.ย.
60
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ประจำปีงบฯ พ.ศ.2560 อำนวยการ 234/258
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>