วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
21
ม.ค.
62
ขอให้ข้าราชการไปราชการ การเงิน 3/6
21
ม.ค.
62
แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 นิเทศ 37/258
21
ม.ค.
62
การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 นิเทศ 25/125
21
ม.ค.
62
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 นิเทศ 1/12
21
ม.ค.
62
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 การเงิน 22/43
21
ม.ค.
62
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายการดำเนินการยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 ส่งเสริม 85/258
21
ม.ค.
62
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายการดำเนินการยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 ส่งเสริม 99/258
21
ม.ค.
62
แจ้งสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 นิเทศ 158/258
21
ม.ค.
62
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าควบคุมงานและค่าการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน 8/10
21
ม.ค.
62
โครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC นิเทศ 3/4
21
ม.ค.
62
การกรองข้อมูล Nispa ส่งเสริม 188/258
18
ม.ค.
62
รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ตสน. 208/258
18
ม.ค.
62
การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ นิเทศ 199/258
18
ม.ค.
62
การต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่และสมัครใหม่ อำนวยการ 194/258
17
ม.ค.
62
การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นิเทศ 239/258
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>