วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
19
เม.ย.
61
รายงานเหตุการณ์มีคนร้ายเข้ามาตัดไม้หวงห้าม (พะยุง) บุคคล 0/1
19
เม.ย.
61
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ประมวลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิเทศ 6/14
19
เม.ย.
61
โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปี 2561 ส่งเสริม 58/258
19
เม.ย.
61
การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน บุคคล 62/258
19
เม.ย.
61
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจำปีงบป นิเทศ 94/258
19
เม.ย.
61
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนกรสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นิเทศ 80/258
18
เม.ย.
61
ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ นิเทศ 122/258
18
เม.ย.
61
รายงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง นิเทศ 138/258
18
เม.ย.
61
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบออนไลน์" นิเทศ 117/258
17
เม.ย.
61
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ อำนวยการ 1/1
17
เม.ย.
61
การติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT) การเงิน 182/258
10
เม.ย.
61
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการราชการในสถานศึกษา บุคคล 188/258
9
เม.ย.
61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2561 นิเทศ 1/1
9
เม.ย.
61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2561 นิเทศ 1/1
9
เม.ย.
61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2561 นิเทศ 1/1
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>