วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
17
พ.ย.
60
การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและกา แผน 3/4
17
พ.ย.
60
การประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 นิเทศ 134/258
17
พ.ย.
60
เชิญประชุมกลั่นกรองกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ร่าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 -2564 แผน 7/12
17
พ.ย.
60
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2561 บุคคล 117/258
16
พ.ย.
60
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( 7 แผน 211/258
16
พ.ย.
60
การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561 บุคคล 191/258
16
พ.ย.
60
ขอเชิญประชุม บุคคล 1/1
16
พ.ย.
60
ขอเชิญประชุม บุคคล 1/1
16
พ.ย.
60
กรอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 12 นิเทศ 4/4
15
พ.ย.
60
การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และการประเมินความสามารถดานการอ่านของนักเรียน ปีการศึกษา 256 นิเทศ 230/269
15
พ.ย.
60
การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 และแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแล แผน 3/3
15
พ.ย.
60
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ นิเทศ 1/1
14
พ.ย.
60
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 อำนวยการ 239/258
14
พ.ย.
60
ส่งสำเนาหนังสือราชการ อำนวยการ 237/258
14
พ.ย.
60
สัญญายืมเงิน น.ส.นัถลิกา จันทร์เกษ การเงิน 1/1
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>