วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
16
ม.ค.
64
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)1 ตำแหน่ง บุคคล 15/259
15
ม.ค.
64
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒ ส่งเสริม 44/259
15
ม.ค.
64
ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) บุคคล 52/259
15
ม.ค.
64
ประชาสัมพันธ์การร่วมงานวันครู ครั้งที่ 65 ปี 2564 อำนวยการ 101/258
15
ม.ค.
64
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริม 106/259
15
ม.ค.
64
ขอสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ส่งเสริม 104/259
15
ม.ค.
64
สำรวจการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นิเทศ 133/259
15
ม.ค.
64
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) อำนวยการ 121/258
15
ม.ค.
64
แก้ไขประกาศ บุคคล 1/1
15
ม.ค.
64
แก้ไขประกาศ บุคคล 1/1
15
ม.ค.
64
แก้ไขประกาศ บุคคล 1/1
15
ม.ค.
64
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ บุคคล 1/1
15
ม.ค.
64
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี พ.ศ. 2564 อำนวยการ 11/11
14
ม.ค.
64
-ลับ- บุคคล 1/1
14
ม.ค.
64
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา บุคคล 8/8
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>