ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง18 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
เสาร์
1
กันยายน
 » เวลา 05.00-16.30 น. โครงการพัฒนาบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตตรวจราชการที่ 13 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
อาทิตย์
2
กันยายน
 » เวลา 08.30-20.00 น. ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตตรวจราชการที่ 13 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
จันทร์
3
กันยายน
อังคาร
4
กันยายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานพิธีเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงแรมแกลลอรี่ดีไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
5
กันยายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ห้องประชุมพิสมัยรีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
พฤหัสบดี
6
กันยายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ห้องประชุมพิสมัยรีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ศุกร์
7
กันยายน
เสาร์
8
กันยายน
อาทิตย์
9
กันยายน
จันทร์
10
กันยายน
อังคาร
11
กันยายน
พุธ
12
กันยายน
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมผู้บริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
13
กันยายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 2561 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 11.30-13.00 น. ประธานพิธีเปิดอาคารเรียนบ้านหอยโนนดู่ โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.30-15.30 น. ประธานงานฌาปนกิจศพคุณแม่สมบูรณ์ สายจันทร์ ณ วัดบ้านงิ้ว ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
14
กันยายน
 » เวลา 14.30-20.00 น. งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เสาร์
15
กันยายน
อาทิตย์
16
กันยายน
 » เวลา 17.00-20.00 น. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต นายบุญส่ง พรหมมานนท์ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลฯ
จันทร์
17
กันยายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพเพื่อทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ห้องประชุมศน.ชั้น 3 อาคารหลังใหม่
 » เวลา 09.00-12.00 น. รับมอบจักรยานและเครื่องอุปกรณ์กีฬา ณ ห้องมรกต
 » เวลา 09.00-12.00 น. อบรมโครงการสภานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-13.00 น. ปรชุมคณะกรรมการโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมและหารือข้อราชการในการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม 5203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
อังคาร
18
กันยายน
พุธ
19
กันยายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานเปิดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ตลาดนัดวิชาการ นโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง (กลุ่มพระธาตุเรืองรอง)
พฤหัสบดี
20
กันยายน
ศุกร์
21
กันยายน
 » เวลา 17.00-20.00 น. ร่วมงานแสดงมุทิคาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านผักขะ อำเภอยางชุมน้อย
เสาร์
22
กันยายน
อาทิตย์
23
กันยายน
จันทร์
24
กันยายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ปรธธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยในตำบลโนนเพ็ก ตำบลหนองค้า ณ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
อังคาร
25
กันยายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.และรองผอ.สพท.ทั่วประเทศ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
พุธ
26
กันยายน
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.และรองผอ.สพท.ทั่วประเทศ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
พฤหัสบดี
27
กันยายน
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.และรองผอ.สพท.ทั่วประเทศ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ โดมคลุมลาอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ศุกร์
28
กันยายน
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประธานสัมมนาทางวิชาการในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.00-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอเปิดห้องพิเศษภาษาจีนเข้ม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 18.30-20.00 น. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการผู้บริหาร ครู กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ ณ ภัตรตาคารมิตรภาพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
เสาร์
29
กันยายน
อาทิตย์
30
กันยายน