ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน สิงหาคม 2564

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อาทิตย์
1
สิงหาคม
 » เวลา 15.30-17.00 น. ประธานฌาปนกิจศพคุณแม่สังขาร สังข์แก้ว ณ เมรุวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์
2
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประธานคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ ณ ประชุมไพลิน
อังคาร
3
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
4
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ระบบออนไลน์) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผ่านระบบออนไลน
พฤหัสบดี
5
สิงหาคม
ศุกร์
6
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เสาร์
7
สิงหาคม
อาทิตย์
8
สิงหาคม
จันทร์
9
สิงหาคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประธานประชุมตรวจความถูกต้อง เหมาะสมของข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพท. (ITA Online 2564) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 » เวลา 15.00-16.00 น. ประธานพิธีฌาปนกิจศพ มารดาผู้อำนวยการศิลปชัย นันตโลหิต ณ เมรุวัดบ้านก่อ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
10
สิงหาคม
พุธ
11
สิงหาคม
พฤหัสบดี
12
สิงหาคม
ศุกร์
13
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานการพิจารณาตรวจสอบผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุ ชั้น 4 อาคารหลังใหม่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 10.00-13.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับสพท. ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
14
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. อาจารย์พิเศษ (หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/2564))
อาทิตย์
15
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. อาจารย์พิเศษ (หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/2564))
จันทร์
16
สิงหาคม
อังคาร
17
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-17.00 น. ประธาน /ให้คำปรึกษาและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์ผอ.สพท.และรองผอ.สพท.จำนวน 9 รายและศึกษาดูงาน ณ สพป.อุบล1 ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
 » เวลา 08.30-15.00 น. ประชุมสัมมนาโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
18
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-17.00 น. ประธาน /ให้คำปรึกษาและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์ผอ.สพท.และรองผอ.สพท.จำนวน 9 ราย ณ สวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
พฤหัสบดี
19
สิงหาคม
ศุกร์
20
สิงหาคม
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
21
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. อาจารย์พิเศษ (หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/2564))
อาทิตย์
22
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. อาจารย์พิเศษ (หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/2564))
จันทร์
23
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. วิทยาการ หัวข้อ "อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ"
อังคาร
24
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผ่านระบบ (Zoom Meeting)
พุธ
25
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-16.30 น. ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลย้าย ฯ 5 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน
 » เวลา 09.30-10.30 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่้ 7/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
26
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพฐ. ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมพลอยชมพู (กลุ่มส่งเสริม)
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน
ศุกร์
27
สิงหาคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและประเมิ นเองตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา.ผ่านระบบออนไลน์
เสาร์
28
สิงหาคม
อาทิตย์
29
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 อาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จันทร์
30
สิงหาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
31
สิงหาคม