ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง29 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้งว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
เสาร์
1
มิถุนายน
อาทิตย์
2
มิถุนายน
จันทร์
3
มิถุนายน
อังคาร
4
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. รับคณะประเมินเชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการ กพฐ. (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
5
มิถุนายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
6
มิถุนายน
 » เวลา 13.00-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ด้านความรู้ ความสามารถ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
7
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานประชุมสามัญประจำปี 2562 CEO ทักษิณกันทรารมณ์ โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
8
มิถุนายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ร่วมงาน TEP Forum 2019 "ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษาไทย" ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
อาทิตย์
9
มิถุนายน
จันทร์
10
มิถุนายน
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ห้องประชุม 5203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
อังคาร
11
มิถุนายน
 » เวลา 10.30-12.00 น. ประธานประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ ITA ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
12
มิถุนายน
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมข้อราชการเร่งด่วน(ศูนย์ประสานงานฯเขตตรวจราชการที่ 14) ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลฯ เขต 1(ยกเลิกการประชุม)
พฤหัสบดี
13
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูงาน โรงเรียนบ้านเทิน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 15.00-16.30 น. ประธานพิธีฌาปนกิจศพบิดาผู้อำนวยการชัชวาลย์ บัวงาม เมรุวัดบ้านโนนสำนัก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
14
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-14.30 น. นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวและปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียติ รัชกาลที่ 10 และโรงเรียนในเขตอำเภอวังหิน โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนในเขตอำเภอวังหิน
เสาร์
15
มิถุนายน
อาทิตย์
16
มิถุนายน
จันทร์
17
มิถุนายน
 » เวลา 09.30-13.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม (ด้านที่ 1) ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.00-16.00 น. ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.(ดร.ฤทธา นันทพันธ์) ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเลขาธิการ กพฐ. ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
18
มิถุนายน
 » เวลา 09.30-14.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
พุธ
19
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา (ระบบบัญชี การเงินและพัสดุ) ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน)
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประธานประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่าย (ceo) ศรีลำดวน ประจำปี 2562 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
พฤหัสบดี
20
มิถุนายน
 » เวลา 14.00-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (มอบรองฯ รังสฤษธิ์ บุญรอง)
ศุกร์
21
มิถุนายน
 » เวลา 07.30-15.00 น. ประชุมโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 17.00-19.30 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
22
มิถุนายน
อาทิตย์
23
มิถุนายน
จันทร์
24
มิถุนายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมรองผอ.เขต ผอ.กลุ่มและศน.ทุกท่านเพื่อเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงาน ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
25
มิถุนายน
 » เวลา 08.30-10.00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562 รอบ 2 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงโสวรรณี อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
26
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม (ด้านที่ 1)
 » เวลา 15.30-17.30 น. ประธานพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อประมูล แสนวงศ์ เมรุวัดแสนสำราญ ตำบลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พฤหัสบดี
27
มิถุนายน
 » เวลา 07.30-10.30 น. 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร/ประธานพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-14.30 น. นัดคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ (โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุัมคณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมการนิเทศ (coaching) ณ ห้องพลอยชมพู
ศุกร์
28
มิถุนายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผอ.เขต ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ประธานกรรมการ/รองประธานและเลขานุการ)
เสาร์
29
มิถุนายน
อาทิตย์
30
มิถุนายน