ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน มีนาคม 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
ศุกร์
1
มีนาคม
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
2
มีนาคม
อาทิตย์
3
มีนาคม
จันทร์
4
มีนาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. วันที่ 4-13 มีนาคม วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพท. ระยะที่ 3 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
อังคาร
5
มีนาคม
 » เวลา 05.00-13.00 น. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
6
มีนาคม
พฤหัสบดี
7
มีนาคม
ศุกร์
8
มีนาคม
เสาร์
9
มีนาคม
อาทิตย์
10
มีนาคม
จันทร์
11
มีนาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำล โรงแรมเอเชียร์แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
อังคาร
12
มีนาคม
พุธ
13
มีนาคม
 » เวลา 09.30-13.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดอุบลฯ
พฤหัสบดี
14
มีนาคม
 » เวลา 08.30-17.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จและการเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2/2562 โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโกเมน ชัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา
ศุกร์
15
มีนาคม
 » เวลา 11.00-12.00 น. ประธานพิธีเปิดงาน open house โรงเรียนบ้านคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านคำเนียมฯ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (มอบรองฯ รังสฤษธิ์ บุญรอง)
เสาร์
16
มีนาคม
อาทิตย์
17
มีนาคม
จันทร์
18
มีนาคม
อังคาร
19
มีนาคม
 » เวลา 08.30-10.30 น. 08.45 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (เมษายน 2562) ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
20
มีนาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องดำรงอยู่ ปีการศึกษา 2562 (Stand Alone) ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
 » เวลา 14.00-16.00 น. ประชุมลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษา บ้านโนนสะอาดอีตู้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
21
มีนาคม
ศุกร์
22
มีนาคม
 » เวลา 08.30-10.00 น. ร่วมเป็นเกียรติงานประเมินผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เสาร์
23
มีนาคม
อาทิตย์
24
มีนาคม
จันทร์
25
มีนาคม
 » เวลา 08.30-17.30 น. วันที่ 25 - 27 มีนาคม วิทยากรอบรมผู้ผ่านการคัดเลือกผอ.สพท.ระยะที่ 3 สพป.ระยอง เขต 2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
อังคาร
26
มีนาคม
พุธ
27
มีนาคม
พฤหัสบดี
28
มีนาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (มอบท่านรองฯสุเทพ ศรบุญทอง)
ศุกร์
29
มีนาคม
เสาร์
30
มีนาคม
อาทิตย์
31
มีนาคม