ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พฤหัสบดี
1
มีนาคม
ศุกร์
2
มีนาคม
เสาร์
3
มีนาคม
อาทิตย์
4
มีนาคม
จันทร์
5
มีนาคม
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ "มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามประกาศปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-15.00 น. ประชุมตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งมีคนครอง) ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 10.00-15.00 น. การย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) ณ ห้องพลอยชมพู
อังคาร
6
มีนาคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารเบ็ญจะมะมหาราช ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
พุธ
7
มีนาคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. นิเทศ ตรวจเยี่ยม การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา2560 สนามสอบ อ.เมือง อ.ยางชุมน้อย อ.วังหิน อ.พยุห์ อ.กันทรารมย์ อ.โนนคูณ อ.น้ำเกลี้ยง
พฤหัสบดี
8
มีนาคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่ม CEO พยุห์ โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม อำเภอพยุห์
 » เวลา 14.00-15.30 น. วิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อพระสอนศีลธรรม วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
9
มีนาคม
 » เวลา 09.30-13.00 น. ประธานเปิดงาน Open House เปิดบ้านเด็กไทย 4.0 ฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
เสาร์
10
มีนาคม
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ (การแต่งกายด้วยชุดสี่เผ่าไทย ชุดพื้นเมือง หรือชุดผ้าไทย)
อาทิตย์
11
มีนาคม
 » เวลา 08.00-09.30 น. ประธานพิธีขึ้นบ้านใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแดง นางวาสนา สงโสด 49 บ้านหนองแดง หมู่ 6 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์
12
มีนาคม
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมผู้บริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
13
มีนาคม
 » เวลา 10.00-14.00 น. ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศก.1 การทำบุญบำเพ็ญทานบารมี (ทำบุญในวันคล้ายวันเกิด) ณ วัดสระพังทอง บ้านหนามแท่ง อ.กันทรารมย์
 » เวลา 15.00-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารเบ็ญจะมะมหาราช ครั้งที่ 2/2561
พุธ
14
มีนาคม
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสภากาแฟจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องพลอยชมพู
พฤหัสบดี
15
มีนาคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมรับฟังหลักเกณฑ์วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
ศุกร์
16
มีนาคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมรับฟังหลักเกณฑ์วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
เสาร์
17
มีนาคม
 » เวลา 08.30-14.00 น. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมรับฟังหลักเกณฑ์วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมผู้รักษาการณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 5 เขต ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อาทิตย์
18
มีนาคม
 » เวลา 13.30-16.00 น. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสัสดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
จันทร์
19
มีนาคม
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุม กตปน. ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา
อังคาร
20
มีนาคม
 » เวลา 07.00-10.30 น. ร่วมงานสภากาแฟเช้าจังหวัด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
21
มีนาคม
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 14.30-17.00 น. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ถนอม คุณวาที ณ เมรุวัดพยุห์มงคลรัตนาราม ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
พฤหัสบดี
22
มีนาคม
ศุกร์
23
มีนาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 18.00-20.00 น. พิธีอุปสมบท บุตรชาย อ.อนันต์ ถมทองทวี
เสาร์
24
มีนาคม
 » เวลา 09.00-14.00 น. ร่วมทอดถวายผ้ป่าเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28
อาทิตย์
25
มีนาคม
จันทร์
26
มีนาคม
 » เวลา 09.30-11.00 น. ประชุมรายละเอียดการบูชา เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
27
มีนาคม
พุธ
28
มีนาคม
 » เวลา 11.00-13.00 น. ร่วมต้อนรับดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมนันทพันธ์ สพม.เขต 28
พฤหัสบดี
29
มีนาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
ศุกร์
30
มีนาคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO ยางชุมน้อย ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
31
มีนาคม