ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง29 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้งว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
ศุกร์
1
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-net ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
เสาร์
2
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-17.00 น. เยี่ยมสนามสอบ O-NET
อาทิตย์
3
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-17.00 น. เยี่ยมสนามสอบ O-NET
จันทร์
4
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
5
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมข้อราชการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์ ห้องลีลาวดี (32.101) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พุธ
6
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-09.00 น. ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ รองผอ.เขต ผอ.กลุ่มทุกกุล่ม ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
พฤหัสบดี
7
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-10.00 น. ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2561 ณ อาคารไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 » เวลา 14.00-16.00 น. ประธานประชุมการแข่งขันกีฬา ๖ หน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.00-15.30 น. ร่วมงานแถลงข่าว"เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2562" ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มอบท่านรองฯ รังสฤษธิ์ บุญรอง)
ศุกร์
8
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประชุม VDO Conference สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานอบรมการลงระบบ e-gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน (มอบรองฯ สุเทพ ศรบุญทอง) ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเปิดป้ายโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
9
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 14.00-16.00 น. สพป.สุทรปราการ เขต 1 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่นวัตกรรม และการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลี ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อาทิตย์
10
กุมภาพันธ์
จันทร์
11
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-17.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี
 » เวลา 13.00-16.00 น. ประธานประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่าย (ceo) ฟากมูลกันทรารมย์ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ(มอบรองฯ รังสฤษธิ์ บุญรอง)
อังคาร
12
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
13
กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
14
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-15.00 น. ่ประชุมโครงการผนึกภาคีวิวาห์สร้างชาติเด็กไทยไอคิวดีฯ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 13.00-15.30 น. ประชุมรถรับส่งนักเรียน (มอบรองฯรังสฤษธิ์) ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
15
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-09.30 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 » เวลา 09.30-10.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เพิ่มเติม) ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
16
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
17
กุมภาพันธ์
จันทร์
18
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีรับมอบอาคารเรียนและรั้วโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (มอบรองฯชาณุวัติ ศรเพชร)
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมข้อราชการเร่งด่วน บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุกคน ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
19
กุมภาพันธ์
พุธ
20
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-16.30 น. วันที่ 20- 27 กุมภาพันธ์ วิทยากรอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 14 โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี
พฤหัสบดี
21
กุมภาพันธ์
 » เวลา 07.00-07.00 น. 07.00 น. ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 09.39 น. พิธีบวงสรวงสักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ และพิธีมอบเกียรติบัตร 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครบรอบ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
22
กุมภาพันธ์
เสาร์
23
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
24
กุมภาพันธ์
จันทร์
25
กุมภาพันธ์
 » เวลา 13.30-16.30 น. วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "ลักษณะบัณฑิตที่นายจ้างพึงประสงค์และการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย" ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
26
กุมภาพันธ์
พุธ
27
กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
28
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานมอบเกียรติบัตรโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมศิลปวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1