ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง18 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
จันทร์
1
ตุลาคม
 » เวลา 10.00-11.30 น. ประธานประชุมประธานกลุ่มceo /ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และศน.เพื่อชี้แจงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการะดับเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุมเพชร (เล็ก) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
2
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-15.00 น. ประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ(เชี่่ยวชาญ,รองผอ.,ศน.,ครูช่วยราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.30-14.00 น. ประธานรับมอบเงินบริจาคจากสมาคมนักธุรกิจสตรีจังหวัดปทุมธานี จำนวน 16 โรงเรียน จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน จุดที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
พุธ
3
ตุลาคม
พฤหัสบดี
4
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ(เชี่่ยวชาญ,รองผอ.,ศน.,ผอ.ร.ร.,ครูผูสอน ข้าราชการ 38ค(2) ก่อนนำเสนออกศจ. และกศจ. ณ ห้องพลอยชมพู
ศุกร์
5
ตุลาคม
เสาร์
6
ตุลาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ป.โท "หัวข้อ ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
อาทิตย์
7
ตุลาคม
จันทร์
8
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมติดตามงานการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯชั้น 3 (อาคารใหม่)
อังคาร
9
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-14.00 น. ประชุมผู้บริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
10
ตุลาคม
พฤหัสบดี
11
ตุลาคม
ศุกร์
12
ตุลาคม
เสาร์
13
ตุลาคม
อาทิตย์
14
ตุลาคม
จันทร์
15
ตุลาคม
อังคาร
16
ตุลาคม
พุธ
17
ตุลาคม
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
พฤหัสบดี
18
ตุลาคม
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
ศุกร์
19
ตุลาคม
เสาร์
20
ตุลาคม
 » เวลา 08.00-16.00 น. ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
 » เวลา 08.30-16.30 น. ป.โท "หัวข้อ ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
อาทิตย์
21
ตุลาคม
จันทร์
22
ตุลาคม
อังคาร
23
ตุลาคม
พุธ
24
ตุลาคม
 » เวลา 08.00-16.30 น. ประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการ ระดับชาติ ปี 2561 ณ โรงแรมเดอศิตา อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
พฤหัสบดี
25
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลาง ชั้น 5
ศุกร์
26
ตุลาคม
เสาร์
27
ตุลาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ป.โท "หัวข้อ ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
อาทิตย์
28
ตุลาคม
จันทร์
29
ตุลาคม
อังคาร
30
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานพิธีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
31
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-15.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลแผนปฏิบัติการปี 2562 ณ ห้องพลอยชมพู