ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่ ภารกิจประจำวัน
ศุกร์
1
มกราคม
เสาร์
2
มกราคม
อาทิตย์
3
มกราคม
 » เวลา 13.30-16.00 น. ร่วมกำหนดออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ
จันทร์
4
มกราคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-16.30 น. วิทยากรอบรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
5
มกราคม
พุธ
6
มกราคม
พฤหัสบดี
7
มกราคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-16.30 น. วิทยากรอบรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ โรงเรียนน้ำคำวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
8
มกราคม
 » เวลา 09.30-10.30 น. ประธานพิธีเปิดป้ายโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 10.00-11.00 น. มอบนโยบายรรแกนนำ 1ช่วย 3 (งานประกันคุณภาพ) ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
9
มกราคม
อาทิตย์
10
มกราคม
จันทร์
11
มกราคม
 » เวลา 10.30-13.00 น. ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
อังคาร
12
มกราคม
 » เวลา 08.30-09.00 น. คณะผู้บริหารกลุ่มCEOบูรพาโนนคูณ ขอเข้าพบ ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-16.30 น. วิทยากรอบรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ โรงเรียนรวมสินวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
13
มกราคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ปี 2563 และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 (การแต่งกายด้วยเสื้อมูลนิธิสีฟ้า หรือชุดกากีคอพับแขนยาว/ชุดปฏิบัติราชการประจำสังกัด) มอบรองฯ รุ่งอรุณ เมธาภัทร
พฤหัสบดี
14
มกราคม
 » เวลา 09.00-10.30 น. Ceo เมืองศรีลำดวน และ Ceo กลางกันทรารมย์ ขอพบ
 » เวลา 09.00-10.00 น. CEO วังหิน 1 ขอพบ
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมไพลิน ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
15
มกราคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-16.30 น. วิทยากรอบรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
16
มกราคม
อาทิตย์
17
มกราคม
จันทร์
18
มกราคม
 » เวลา 09.00-09.00 น. CEO พยุห์ขอพบ
อังคาร
19
มกราคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรีนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 13.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผอ.สพท.เพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
พุธ
20
มกราคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมรับฟังคำชี้แจงและรับความรู้ตามองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผอ.สพท.และรองผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
พฤหัสบดี
21
มกราคม
 » เวลา 08.00-12.00 น. ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.00-14.30 น. ศน.ศาสตรา ศธจ.ศรีสะเกษ ขอพบ
ศุกร์
22
มกราคม
 » เวลา 08.00-10.30 น. ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูสย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาครุู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เสาร์
23
มกราคม
อาทิตย์
24
มกราคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมปฐมนิเทศนักกีฬา ผู้ฝึกสอน โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์
25
มกราคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศณีสะเกษ ณ ห้องประชุม สนง. สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
26
มกราคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสรุปผลโรงเรียนคุณภาพชุมชน (5 เขต) ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
27
มกราคม
 » เวลา 08.00-16.00 น. ต้อนรับรองเลขาธิการ กพฐ. นายกวินท์เกียรติ นนธ์พละ
พฤหัสบดี
28
มกราคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/64 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลาง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ สีกากี)
ศุกร์
29
มกราคม
เสาร์
30
มกราคม
อาทิตย์
31
มกราคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏศรีสะเกษ