ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง18 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
จันทร์
1
มกราคม
อังคาร
2
มกราคม
พุธ
3
มกราคม
พฤหัสบดี
4
มกราคม
 » เวลา 08.00-09.00 น. กราบนมัสการ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดเจียงอี (พระอารามหลวง)
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 » เวลา 11.00-12.00 น. ขอพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมมอบหมายงานภารกิจลูกเสือฯ ณ ห้องบุษราคัม
ศุกร์
5
มกราคม
 » เวลา 13.00-14.30 น. ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO พยุห์ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
6
มกราคม
อาทิตย์
7
มกราคม
จันทร์
8
มกราคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการครู กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง และโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ เข้าพบเพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องบุษราคัม
อังคาร
9
มกราคม
 » เวลา 08.00-09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ขอเข้าพบเพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผ้ัูบริหารสถานศึกษาเดือน มกราคม 2561 ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1
พุธ
10
มกราคม
พฤหัสบดี
11
มกราคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ศุกร์
12
มกราคม
เสาร์
13
มกราคม
อาทิตย์
14
มกราคม
จันทร์
15
มกราคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานเปิดงานกีฬาวันครูอำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
อังคาร
16
มกราคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. ร่วมงานวันครูปี 2561 ห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 » เวลา 18.00-20.00 น. ประธานงานวันครูอำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
 » เวลา 19.00-20.00 น. ประธานงานวันครูอำเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
พุธ
17
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัยและโรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า
พฤหัสบดี
18
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองพะแนง,บ้านโนนดู่
ศุกร์
19
มกราคม
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการยกร่างแนวทางบริหารจัดการกองทุนฯเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนการของนักเรียน ณ โรงแรมแกรนด์ พาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บ้านสร้างเหล่าโนนแดง-โรงเรียนบ้านหนองเทา
เสาร์
20
มกราคม
อาทิตย์
21
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
จันทร์
22
มกราคม
อังคาร
23
มกราคม
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมทางไกล (Conference)แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมชี้แจงสอบ O-NETปีการศึกษา2560 ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี อำเภอพยุห์
พุธ
24
มกราคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประชุมชี้แจงนโนบายและลงนามMOU ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมชี้แจงสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
พฤหัสบดี
25
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประชุมชี้แจงนโนบายและลงนามMOU ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมชี้แจงสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ
ศุกร์
26
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประชุมชี้แจงสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
 » เวลา 15.00-19.00 น. ร่วมงานเปิดตลาดเกษตรกรร่มโพธิ์ ณ บริเวณหน้าป้ายศาลากลาง
เสาร์
27
มกราคม
อาทิตย์
28
มกราคม
จันทร์
29
มกราคม
 » เวลา 09.00-14.30 น. ประชุมชี้แจงสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
 » เวลา 13.00-16.00 น. ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประธานประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ(กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต) ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
30
มกราคม
 » เวลา 09.00-11.30 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
พุธ
31
มกราคม
 » เวลา 08.00-09.00 น. รับชมประชุม VDO Conference ข่าวพุธเช้าข่าวสพฐ. ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุกคน ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1