ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256122 ครั้งว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
จันทร์
1
มกราคม
อังคาร
2
มกราคม
พุธ
3
มกราคม
พฤหัสบดี
4
มกราคม
 » เวลา 08.00-09.00 น. กราบนมัสการ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดเจียงอี (พระอารามหลวง)
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 » เวลา 11.00-12.00 น. ขอพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมมอบหมายงานภารกิจลูกเสือฯ ณ ห้องบุษราคัม
ศุกร์
5
มกราคม
 » เวลา 13.00-14.30 น. ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO พยุห์ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
6
มกราคม
อาทิตย์
7
มกราคม
จันทร์
8
มกราคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการครู กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง และโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ เข้าพบเพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องบุษราคัม
อังคาร
9
มกราคม
 » เวลา 08.00-09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ขอเข้าพบเพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผ้ัูบริหารสถานศึกษาเดือน มกราคม 2561 ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1
พุธ
10
มกราคม
พฤหัสบดี
11
มกราคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ศุกร์
12
มกราคม
เสาร์
13
มกราคม
อาทิตย์
14
มกราคม
จันทร์
15
มกราคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานเปิดงานกีฬาวันครูอำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
อังคาร
16
มกราคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. ร่วมงานวันครูปี 2561 ห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 » เวลา 18.00-20.00 น. ประธานงานวันครูอำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
 » เวลา 19.00-20.00 น. ประธานงานวันครูอำเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
พุธ
17
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัยและโรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า
พฤหัสบดี
18
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองพะแนง,บ้านโนนดู่
ศุกร์
19
มกราคม
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการยกร่างแนวทางบริหารจัดการกองทุนฯเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนการของนักเรียน ณ โรงแรมแกรนด์ พาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บ้านสร้างเหล่าโนนแดง-โรงเรียนบ้านหนองเทา
เสาร์
20
มกราคม
อาทิตย์
21
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
จันทร์
22
มกราคม
อังคาร
23
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. รับแผนตรวจราชการภาค13 จังหวัดมุกดาหาร
พุธ
24
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประชุมชี้แจงนโนบายและลงนามMOU ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
25
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประชุมชี้แจงนโนบายและลงนามMOU ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
ศุกร์
26
มกราคม
เสาร์
27
มกราคม
อาทิตย์
28
มกราคม
จันทร์
29
มกราคม
อังคาร
30
มกราคม
 » เวลา 09.00-11.30 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
พุธ
31
มกราคม