ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง19 ครั้ง1 ครั้งว่าง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันที่ ภารกิจประจำวัน
ศุกร์
1
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-16.30 น. (1) ประชุมกลั่นกรองการประเมินการผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ (2) ขรก.ครูและบุคลากรตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.64) ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.00-17.30 น. พิจารณาเลืื่อนเงินเดือนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เสาร์
2
ตุลาคม
อาทิตย์
3
ตุลาคม
จันทร์
4
ตุลาคม
อังคาร
5
ตุลาคม
พุธ
6
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-11.30 น. ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
7
ตุลาคม
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ
ศุกร์
8
ตุลาคม
 » เวลา 06.00-07.30 น. จัดรายการวิทยุ "ผู้ว่ามาแล้ว" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ
เสาร์
9
ตุลาคม
อาทิตย์
10
ตุลาคม
จันทร์
11
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะอนุ อ.ก.ศ.จ.ศรีสะเกษ ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
12
ตุลาคม
พุธ
13
ตุลาคม
พฤหัสบดี
14
ตุลาคม
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/64 ณ ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชมสำนักงาน สกสกค.จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
15
ตุลาคม
เสาร์
16
ตุลาคม
อาทิตย์
17
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 ณ ห้องโสทัศนศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์
จันทร์
18
ตุลาคม
 » เวลา 08.30-13.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4และรองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ณ หอประชุมพลังบุญ สพป.ศรีสะเกษเขต 4
อังคาร
19
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-13.30 น. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.ศก 1 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 4 สพป.ศก.1
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่าระบบประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องพลอยชมพู
พุธ
20
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
21
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี (เช้า) ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ (บ่าย) ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
 » เวลา 09.30-11.30 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 (มอบรองฯ รุ่งอรุณ) ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.30-16.30 น. ประชุมทางไกลผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
22
ตุลาคม
เสาร์
23
ตุลาคม
อาทิตย์
24
ตุลาคม
จันทร์
25
ตุลาคม
 » เวลา 13.00-16.30 น. รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศธ.ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
26
ตุลาคม
 » เวลา 08.00-12.00 น. ทอดถวายกฐิน ณ วัดบ้านนาแก้ว อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พุธ
27
ตุลาคม
พฤหัสบดี
28
ตุลาคม
ศุกร์
29
ตุลาคม
เสาร์
30
ตุลาคม
อาทิตย์
31
ตุลาคม